Rychlý a efektivní čistič brzdových kotoučů, čelistí a třmenů. Čistič je nezbytný pro vlastní bezpečnost a krátkou brzdnou dráhu vozidla. Více >>

Výrobce: Caramba. Kód produktu: 6026381

95 Kč s DPH

ks

Čisté brzdy jsou bezpečné brzdy

Rychlé a účinné brzdění může být v rozhodující chvíli životně důležité. Správně udržované brzdy jsou proto nutností pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. K dobře fungující brzdě samozřejmě patří i čistota funkčních částí. S čističem brzd od Caramba můžete účinně vyčistit brzdy svých zákazníků a zajistit tak větší bezpečnost jejich vozidel. Pokud jde o čištění tak důležitých prvků vozidla, důvěřujte společnosti Caramba, svému silnému partnerovi pro čištění, péči a údržbu již více než sto let.

Přehled výhod čističe brzd Caramba

 • čistí a odmašťuje
 • pro bubnové a kotoučové brzdy a také díly spojky a motoru
 • také rozpouští gumovité zbytky
 • bez CFC, acetonu, butanolu a ethylacetátu
 • nenapadá gumu, plasty a barvu

Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H 411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …
Kontaktujte nás!